Untitled Document
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ว ครั้งที่ ๒
   
 
   

 1. ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (แกนฝาย คสล.) ห้วยคด (ข้างสะพาน) หมู่ที่ 1 บ้านควนนิมิตร กว้าง 5 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร งบประมาณ 220,200.00 บาท ราคากลาง 213,200.00 บาท

2. ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (แกนฝาย คสล.)  ห้วยคด (หลังบ้านนายคะนอง-ขวัญเทพ) หมู่ที่ 1 บ้านควนนิมิตร กว้าง 5 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร งบประมาณ 220,200.00 บาท ราคากลาง 213,200.00 บาท
3. ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (แกนฝาย คสล.)  ห้วยคด (หลังบ้านนายนิยม-ช่วยมี) หมู่ที่ 1 บ้านควนนิมิตร กว้าง 5 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร งบประมาณ 220,200.00 บาท ราคากลาง 213,200.00 บาท
4. ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (แกนฝาย คสล.)  ห้วยเสดโส  หมู่ที่ 1 บ้านควรนิมิตร กว้าง 5 เมตร สันฝายสูง 1 เมตร  นั้น งบประมาณ 220,200.00 บาท ราคากลาง 213,200.00 บาท
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2562